Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym ściśle przestrzegamy przepi-sów o ochronie danych i telemediach. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą. Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (GDPR). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

2. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Firma JOST pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym lub zarzą-dzonym przepisami GDPR albo innymi przepisami prawnymi bądź też pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Z naszej strony internetowej można z reguły korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Pobieranie danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności.

Zaznaczamy, że niekodowany transfer danych w internecie (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych przed dostępem osób trzecich bez jakichkolwiek luk bezpieczeństwa jest niemożliwa.

3. Pliki Cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użyt-kownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka inter-netowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzy-skane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swo-jej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron inter-netowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera czy Safari).

4. Rejestracja na naszej stronie internetowej
(rekrutacja online, newsletter z ofertami pracy, portal do-stawców)
Po zarejestrowaniu się użytkownika na naszej stronie internetowej, pobierane są jego dane osobowe. Są to imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Po zarejestrowaniu się użyt-kownik może się w każdej chwili zalogować na naszej stronie internetowej przy użyciu swojej nazwy i hasła. Rejestracja na naszej stronie umożliwia użytkownikowi samodzielną zmianę lub usunięcie da-nych osobowych. Podane przez użytkownika dane wykorzystywane są wyłącznie do pierwotnie określonych celów.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim
Dane użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

6. Przechowywanie danych
Przechowujemy dane tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realiza-cji zapytania użytkownika. Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane lub usunięte.

7. Informacja, korekta i sprzeciw
Użytkownik ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: datenschutz@jost-world.com. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.

8. Reklama
Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowego zamieszczania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.
Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. spamem.

9. Korzystanie z Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”).

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Browser-Plugin dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby skorzystać z rozwiązania alternatywnego Browser-Plugin lub w przypadku przeglądarki na urządzeniach mobilnych, należy kliknąć następujący link, aby uruchomić plik cookie typu opt-out uniemożliwiający w przyszłości rejestrowanie danych na tej stronie przez Google Analytics (plik cookie typu opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, po usunięciu plików cookie w tej prze-glądarce należy ponownie kliknąć ten link): Wyłączenie Google Analytics Patrz również https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (informacje ogólne dotyczące Google Analytics i ochrony danych). Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();” w celu anonimizacji IP (tzw. ukrywania adresu IP).

10. Zmiana naszej polityki prywatności
Firma JOST zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

11. Podmiot odpowiedzialny
JOST-Werke Deutschland GmbH
Siemensstr.2
63263 Neu-Isenburg

12. Pełnomocnik ds. ochrony danych w JOST Werke
Pełnomocnik ds. ochrony danych
JOST-Werke Deutschland GmbH
Siemensstr.2
63263 Neu-Isenburg
E-mail: datenschutz@jost-world.com

JOST - World